PR Chang Zhou Raid 01 1

Báo cáo từ hãng Hypertherm USA về các công ty làm hàng giả đã bị bắt – 27/11/2019

27/11/2019 Báo cáo từ hãng Hypertherm USA về các công ty làm hàng giả đã bị bắt Link nguồn: https://www.hypertherm.com/our-company/newsroom/news-releases/changzhou-counterfeit-raid/?region=APAC Bản chụp từ link: Link nguồn: https://www.hypertherm.com/our-company/newsroom/news-releases/successful-raid-of-counterfeiting-operation-in-vietnam/?region=APAC Bản dịch ra

Read More
Leave a comment